ΣΥΝΔΙΑΣΤΕΣ ΔΙΟΔΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Συνδυαστές διόδου μπαταριών (ARGO BATTERY COMPINER) VICTRON ENERGY BCD-402

Οι συνδυαστές διόδου μπαταριών χρησιμοποιούνται για τη διασφάλιση συνεχούς ρεύματος για την τροφοδοσία σημαντικού εξοπλισμού, όπως για παράδειγμα ένα ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου μηχανής. Με τον συνδυαστή διόδου μπαταριών μπορούν να χρησιμοποιηθούν δύο ή περισσότερες πηγές συνεχόμενου ρεύματος σε παράλληλη διάταξη για την τροφοδοσία κρίσιμου φορτίου αποστολής. Σε περίπτωση βλάβης της μίας πηγής, δεν θα διακοπεί η τροφοδοσία κρίσιμου φορτίου.